PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KELEMEN ENDRE EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

(SZEKSZÁRD)

 

JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOZÁS

2020/2021

2020. NOVEMBER 16.

 

A Járványügyi szabályozás a Pécsi Tudományegyetem 20/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítása alapján készült.

A Pécsi Tudományegyetem vezetése a 484/2020. Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban speciális rendelkezéseket vezetett be az intézménylátogatás rendjére vonatkozóan.

 

Az utasítás 2.§ (3) alapján az Egyetem fenntartásában levő szakképző intézményekben az intézményigazgató felhatalmazást kap speciális eljárásrend kiadására, az utasítás záró rendelkezései szerint.

 

A járványügyi szabályozás hatálya

 • A járványügyi szabályozás hatálya kiterjed az intézmény valamennyi képzésben részt vevőre, tanulói és felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezőre.
 • Hatálya alá tartozik az intézmény valamennyi munkavállalója, beleértve az óraadókat is.
 • Hatálya alá tartozik továbbá:
  • a tanulók szülei, gondviselői,
  • a képzések után érdeklődők,
  • egyéb célból az intézményt, iskolatitkárságot felkereső személy is.

 

Az intézménylátogatás rendje

 

Általános szabályok

A veszélyhelyzet idején az intézmény reggel 6:00 és 18:00 óra között tart nyitva. Az iskolában portaszolgálat működik. A nyitvatartáson kívüli időben az iskolában való tartózkodás nem megengedett.

Az iskolába való belépés kizárólag meghatározott célból történhet, a járványügyi szabályok betartása mellett.

Az iskola épületébe kizárólag egészséges, koronavírus tüneteit nem mutató személy léphet, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.

A testhőmérséklet mérését a portán szolgálatot teljesítő munkatárs végzi.

 

Az épületbe belépő személyek kötelesek a megfelelő védőtávolságot betartani, a társas érintkezést minimálisra korlátozni.

Az épületben továbbra is kötelező a szájat és orrot folyamatosan eltakaró orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más anyagból készült maszk viselése.

Mindenki kötelessége betartani a járványügyi szabályokat.

Az iskola területén tiltott a gyülekezés, csoportosulás.

 

Az a személy, aki a fenti szabályokat felszólításra sem tartja be, köteles elhagyni az intézmény épületét.

 

A digitális oktatás szabályai

 

 1. A 2020. november 11-től bevezetett digitális oktatás idején az oktatóknak lehetőségük van az iskola tantermeiben megtartani az online tanórát.
 2. Minden oktatási napon oktatói ügyeletet is tartunk, amikor legalább kettő fő oktató az iskolában tartózkodik, az óráit az intézményben tartja. A felügyelet beosztását az általános igazgatóhelyettes készíti. A felügyelő oktató szükség esetén helyettesítő tanórát tart, ha az iskolában tartózkodó vezető jelzi, hogy az órarend szerinti oktató megbetegedett, vagy az online oktatás egyéb akadályba ütközött.
 3. Azoknak a tanulóknak, akiknek otthonában nincs lehetőségük a digitális oktatásban való részvételre, biztosítjuk az iskola tantermeiben az online órákhoz való kapcsolódást.

Az egy teremben tartózkodó tanulók létszáma 3 fő lehet, a 1,5 méteres távolság betartásával.

 1. Iskolánkban a demonstrációs gyakorlati órák megtarthatók a járványügyi szabályok betartásával. [1]

Említett gyakorlati órákra tervet készítünk, a részvétel csak a járványügyi szabályok betartásával engedélyezett.

 1. A szakmai gyakorlatokat lehetőség szerint beteg nélküli környezetben kell megszervezni. [2] Gyakorlaton részt vevő tanuló COVID-19 fertőzött betegeket ellátó osztályon nem töltheti gyakorlatát.

A gyakorlati képzést megelőzően a tanulónak, képzésben részt vevőnek általános orvosi vizsgálaton kell részt vennie, melynek célja a koronavírus szempontjából magas kockázati csoportba tartozó tanulók kiszűrése.

A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak.

Kötelező:

 • az orrot, szájat eltakaró maszk használata,
 • a beteggel történő kontaktus esetén a gumikesztyű használata,
 • a gyakorlat megkezdése előtt a szappanos kézmosás és az alkoholos kézfertőtlenítés,
 • a testhőmérséklet mérés.

A tanuló, képzésben részt vevő csak abban az esetben kezdheti meg a gyakorlatot, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.

A gyakorlaton kizárólag egészséges, az új típusú koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató tanuló, illetve oktató vehet részt. Amennyiben valaki a megbetegedésre utaló tüneteket észleli magán, haladéktalanul hívja fel a háziorvosát, kövesse az utasításait, majd a tünetek megjelenéséről tájékoztassa iskoláját és a gyakorlati képzésének helyszínét.

A gyakorlat megkezdését megelőzően a tanulónak:

 • kockázatszűrő kérdőívet kell kitölteni, amit a gyakorlatvezetőnek kell értékelni,
 • amennyiben az A vagy B kérdéscsoport bármelyikére igennel válaszolt a tanuló, a gyakorlatát nem kezdheti meg,
 • nyilatkoznia kell arról, hogy a gyakorlat ideje alatt, a gyakorlati helyszínen érvényes eljárásrendet magára kötelező érvényűnek tekinti.

A gyakorlat ideje alatt kötelező az egyéni védőeszközök viselése, mely eszközöket a gyakorlati helyszín biztosít a tanulók számára.

A tanuló, a képzésben részt vevő a gyakorlaton való részvételt írásbeli nyilatkozatával megtagadhatja, mely a tanulmányainak időbeli kitolódását vonhatja maga után.

 

Kapcsolattartás a szülőkkel

A tanulmányokkal, online oktatásban való részvétellel kapcsolatban a szülőkkel való kapcsolattartás elsődlegesen az osztályfőnök feladata.

Az előre meghirdetett szülői értekezlet és fogadóóra megtartására online formában kerül sor, a Teams alkalmazással.

Az információkat rendszeresen közzétesszük az iskolai honlapon, a Kréta napló információs felületén.

A tanulói hiányzások kezelése

A digitális oktatás a jelenléti oktatásnak megfelelő csengetési rendben működik. A tanulók, képzésben részt vevők joga és kötelessége az oktatásban való részvétel.

A hiányzás, késés vezetése az elektronikus naplóban a megszokott rendben történik.

A mulasztások igazolása is a hatályos Házirend szerint történik, azzal az eltéréssel, hogy az igazolás bemutatása online módon történik meg.

 

Rendezvények

 

A veszélyhelyzet idején személyes jelenlétet igénylő rendezvény nem tartható az intézményben.

 

Iskolatitkársági ügyintézés

 

Ügyintézés lehetőség szerint online formában történik. Amennyiben a tanulónak, szülőjének, képzésben részt vevőnek személyes ügyintézésre van szüksége, abban az esetben a következő szabályokat be kell tartani:

 • lehetőség szerint időpont egyeztetéssel történjen,
 • a védőtávolság betartása kötelező,
 • az iskolatitkárságra egyszerre csak egy személyt enged a portán szolgálatot teljesítő munkatárs, hőmérséklet mérés és Covid kérdőív kitöltése után.

 

Oktatói értekezletek, megbeszélések

Oktatói értekezleteket infokommunikációs eszközök igénybevételével, a Microsoft Teams alkalmazásával lehet tartani.

Az éves munkatervben meghatározott értekezletek időpontjától el lehet térni, az igazgató jogosult heti rendszerességgel online értekezlet megtartását kérni.

A jelenléti értekezletek összehívására az intézmény vezetője jogosult, amelyeket a járványügyi előírások betartásával lehet megtartani.

 

Tornaterem használatának szabályai

A járványügyi helyzetre való tekintettel a tornaterem kiadását szüneteltetjük, erről a bérlőket értesítettük.

 

Fenti járványügyi eljárásrend az országos és egyetemi utasításoknak megfelelően aktualizálásra kerül.

 

Szekszárd, 2020. 11. 15.                                           Hevesiné Simon Gyöngyi

                                                                                              igazgató

 

[1] (Pölöskei Gáborné, szakképzésért felelős államtitkár Covid 2. tájékoztatás, 2020.11.10.)

[2] Emberi Erőforrások Minisztériuma IV/2278-7/2020/EIHF Ágazati ajánlás az egészségügyi szakképzés gyakorlatainak és szakmai vizsgáinak lebonyolításához

 

A szabályozás letölthető PDF formában innen.